Op zoek naar oplossingen

Iris Advies werkt oplossingsgericht. Het is niet de bedoeling dat de klant blijft zitten met en waslijst aan knelpunten. Tijdens het onderzoek zelf wordt gewerkt aan het verwerven van draagvlak en het in gang zetten van een veranderingsproces dat nodig is voor de implementatie. Taken en verantwoordelijkheden voor het oplossen van knelpunten worden in kaart gebracht. Weerstanden worden boven tafel gehaald en bespreekbaar gemaakt. Elementen van dit oplossingsgericht onderzoek zijn bijvoorbeeld:

  • analyse van de achterliggende oorzaken van knelpunten die de organisatie tot op heden niet goed op heeft kunnen lossen, hierbij worden onder andere de 11 basisrisicofactoren van het Tripod model voor ongevalsanalyse en de plan-do-check act-cyclus als leidraad gebruikt.
  • gestuurde interviews waarbij sleutelfiguren actief worden uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen rol in het ontstaan, oplossen en in stand houden van de aanwezige knelpunten,
  • vragenlijsten die zo zijn opgezet dat de invuller aan het nadenken wordt gezet over de problematiek en de eigen rol daarin,
  • groepsinterviews waarbij aan de hand van een geleide discussie gezocht wordt naar de belangrijkste knelpunten met bijbehorende op de situatie afgestemde oplossingen,
  • conflictbemiddeling